Hirdetéskereső

Általános Szerződési Feltételek (Preambulum)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF,) Lőkös Gáborné egyéni vállalkozó, kisadózó. Székhelye: 8200 Veszprém, Viola utca 2 sz.; a továbbiakban: Szolgáltató által üzemeltetett www.interneteshirdeto.hu oldal alább részletezésre kerülő marketing szolgáltatásainak, hirdető felületének (a továbbiakban: a Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: a Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Általános információk

A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, illetve a reklám/marketingtevékenységre irányadó egyéb normákat, ajánlásokat. A jelen ÁSZF szabályainak megalkotásakor különösen az alábbi jogi és nem jogi normák képezték annak alapját:

 1. évi V. törvény és módosításai, a polgári törvénykönyvről szóló
 1. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 1. évi XXII. törvény a reklámadóról
 1. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 1. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
 1. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 1. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 1. évi C. törvény az elektronikus hírszerzésről
 1. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 1. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 1. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

a Magyarországi Reklámügynökségek Szövetségének ajánlásai,

a Magyar Reklámszövetség ajánlásai,

a Magyar Reklámetikai Kódex.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a fentebb említett-, illetve az ott nem említett, de vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem állna összhangban, úgy azon ÁSZF rendelkezés helyett a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezés az irányadó.

A Felhasználó és a Szolgáltató esetleges jogvita esetére, - hatáskörtől függően - a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy Szolgáltatását a továbbiakban is bővítse.

A Szolgáltató, hirdetési lehetőséget kínál a Felhasználók számára, valamint biztosítja a Felhasználók által megrendelt hirdetés megjelenését.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában, megfelelő időben tájékoztatja a Felhasználókat.

A már szerződött Felhasználók SMS illetve e-mail üzenettel értesülnek a módosításról, melyet Szolgáltató intéz irányukban. A módosítást, a Szolgáltató, erre a célra szolgáló felülete tartalmazza. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybe vétele, illetve a Szolgáltató Internetes felületének használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti Felhasználó részéről.

A Szolgáltató által működtetett Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, jog és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A hirdetés megrendelésekor Felhasználó elismeri, hogy 18 életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője, és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatait, illetve elérhetőséget megadja.

A megrendelés folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok, vagy azok egy része nem valós, jogosult a Felhasználó hirdetését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Szolgáltatásból kizárni, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi.

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakhely/székhely cím, telefonszám.

Amennyiben Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles haladéktalanul közölni a Szolgáltatás ideje alatt Szolgáltatóval. A változás átvezetésének elmaradásából eredő felelősséget kizárólag a Felhasználó köteles viselni.

Megrendeléskor az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, továbbá a Szolgáltatás használatával/igénybevételével a Felhasználó és a Szolgáltató, mint távol lévő felek között, online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A Felhasználó fenti nyilatkozatával hozzájárul adatainak a jelen Általános Szerződési Feltételekben – és annak elválaszthatatlan mellékleteként kezelt Adatvédelmi Szabályzatban - meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A Szolgáltató a Felhasználóval fentiekben körülírtak szerint létrejött szerződését egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

A Szolgáltató által vállaltakhoz képest a Szolgáltatás igénybevételének-, illetve nyújtásának feltételei műszaki okból megváltoznak.

A jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének, vagy bármely hatóságnak a jogerős határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan módosítja, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a Felhasználókat értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a Felhasználó a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8, azaz nyolc napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a hirdetés törlését, mely így a Felhasználóval létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által megadott adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel az adatok valódiságát illetően. Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hirdetését határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

A Szolgáltatás igénybevételének módja. Számlázás, díjfizetés.

Hirdetést, a Szolgáltató hirdetési felületeire, kizárólag a Szolgáltató adminisztrátorai helyezhetnek el. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást postai levélben, e-mailben megrendeli, Szolgáltató írásos ajánlatot küld Felhasználó részére. Az ajánlat elfogadását követően, Szolgáltató és Felhasználó megállapodása hirdetési szerződésben kerül rögzítésre. Ezt követően, egyeztetés kezdődik a reklám/hirdetés terjedelme, ideje, és egyéb kívánalmaknak megfelelően.

A hirdetési díj egysége a hónap. Felhasználó és Szolgáltató minden esetben közösen állapítják meg a hirdetés kezdetét és végét. A kiszámlázás alapja a hirdetési szerződésben rögzített időtartam.  

A hirdetési díj mértéke egyedi megállapodás keretében kerül rögzítésre a hirdetési szerződésben. Minden Felhasználóval egyedileg állapodunk meg. A díjat előre kell fizetni utalással, mely során a Szolgáltató díjbekérő számlát állít ki a Felhasználónak. Felhasználó által megjelölt számla kedvezményezettje címére kerül kiállításra a számviteli szabályoknak megfelelő módon azután, hogy a díjbekérő számla szerinti díj, Szolgáltató számlájára beérkezett. A szolgáltatási díj beérkeztét követően a hirdetés megjelenik a Szolgáltató hirdető felületén: www.interneteshirdeto.hu 

Az ingatlanhirdetés közzétételével egyidejűleg adminisztrátor értesíti Hirdetőt a hirdetés megjelenéséről, aki a próbahirdetést megtekinti és jóváhagyja. Amennyiben Hirdető a hirdetést jóváhagyta, akkor az ingatlanhirdetés a szerződött ideig látható lesz a látogatók számára.

Szolgáltató a papíralapú, nyomtatott számlát postai levélben, az elektronikus számlát a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldi.

Szolgáltató, Felhasználó kérésének megfelelően a már megjelent tartalmat két alkalommal ingyenesen módosítja. Minden további módosítás egyedi megállapodás szerinti ellenértékért történik, melyet Szolgáltató Felhasználó részére kiszámláz.

Amennyiben a – 18. életévét beöltött - magánszemély Felhasználó részére a Szolgáltató kifizetést teljesít, úgy a nevének, születéskori/leánykori nevének, anyja nevének, születési helyének, születési idejének, lakcímének, állampolgárságának, adóazonosító jelének megadására van szükség.

Amennyiben az egyéni-, vagy társas vállalkozásként működő Felhasználó részére teljesít kifizetést a Szolgáltató, úgy a Felhasználó adószámának, cégjegyzék számának, illetve bankszámlaszámának megadására van szükség.

A fő hirdetési oldalon több hirdetési kategória is látszik. Ezen kategóriákon belül, a megrendelt hirdetések, azokba a kategóriákba, alkategóriákba kerülnek melyekbe a hirdetett vagyontárgy/szolgáltatás beleillik. Az online felületen az érdeklődőknek a kategóriáknál részletes keresésre van lehetősége.

A hirdetéshez szükséges alapadatokat (telefonszám, e-mail cím, URL cím, kép, szöveg, termékleírás, műszaki adatok, stb.) a Felhasználó biztosítja az általa megfogalmazott hirdetés, szöveges (maximum 5000 karakter) és képes (1 - 12 db minimum 1920 x 1080 pixel méretű, 200 KB-nál nem nagyobb kép) anyagát, melynek tartalmáért és az ott közölt adatokért a Felhasználó felel.

A képek vonatkozásában csak olyan saját kép használható fel, amely felett a Felhasználó rendelkezik. 

Az oldal elérhetősége bárhol, bármilyen marketingcsatornán, szabadon terjeszthető, és hirdethető. A hirdető oldalon közzétett megrendelt hirdetéssel Önálló honlap jön létre önálló honlapcímmel, a tulajdonos saját telefonszámával, e-mail címével, vagy egyéb elérhetőségével, itt a vevő közvetlen a tulajdonossal tud tárgyalni. Az önálló honlap címe bárkinek megadható, elküldhető az egyedi honlapcímre hivatkozható, közösségi oldalakon megosztható. 

Amennyiben a hirdetés/reklám elérte a célját, a hirdetett vagyontárgy eladásra került, vagy a szolgáltatás már nem aktuális, Felhasználó köteles ezt bejelenteni. A hirdetés ekkor törlésre kerül, függetlenül attól, hogy a hirdetés ideje lejárt vagy sem.

A Felhasználó az oldallal kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az on-line felületen erre rendszeresített kapcsolat menüpontra klikkelve küldheti el. Ugyancsak e menüpont alatt van lehetősége a Felhasználónak a sértő hirdetések bejelentésére is. Amennyiben a Felhasználó e-mail címe, és/vagy egyéb elérhetősége megadásával kapcsolatot kezdeményez a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató köteles a kapcsolatfelvételtől számított 3 (három) napon belül a Felhasználónak válaszát, illetve értesítését a megtett intézkedésről megküldeni.

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

Az oldalon kizárólag konkrét, valós vagyontárgy/szolgáltatás hirdethető. A Felhasználó több vagyontárgyat/szolgáltatást is hirdethet. Minden vagyontárgy/szolgáltatás, egyedi elbírálás és szerződés alapján kerül hirdetésre.

Minden Felhasználó köteles tartózkodni a másokat-, és/vagy a hatályos jogszabályokat, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit sértő-, és/vagy a súlyosan etikátlan magatartástól.

Az oldalon jogellenes tartalom - harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek -, harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő tartalom nem helyezhető el.

A Szolgáltató nem kér, így nem is illeti meg az oldalon található, Felhasználói marketingkommunikáció segítségével létrejövő adásvételi szerződések után semminemű jutalékot, illetve egyéb anyagi jellegű ellenszolgáltatás.

Az oldal, illetve annak egyes a hatályos jogszabályok által – szerzői jogi- és/vagy egyéb - védelem alá helyezhető részei, elemei, mint önálló szellemi alkotások kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. Az oldal egyetlen része, vagy eleme, illetve struktúrája, szerkezete sem használható fel sem részben, sem egészben a Szolgáltató erre irányuló előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató semmiféle felelősséggel nem tartozik az oldalon nem általa tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatások hibájával, vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Amennyiben az oldalra a Felhasználó olyan képet biztosít melyre szerzői joga nem áll fenn, úgy annak esetleges szerzői jogi jogosultjaival szemben a teljes anyagi és egyéb felelősség a Felhasználót terheli. Harmadik személyeknek a Szolgáltatóval szemben ennek kapcsán előerjesztett igényei vonatkozásában a Felhasználót teljes körű helytállási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató nem felel az oldalon a Felhasználók által meghirdetett vagyontárgy/szolgáltatás minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen vagyontárgy/szolgáltatás ellenőrzéséért. A Szolgáltató nem felel az oldalon szereplő vagyontárgy/szolgáltatások valódiságáért.

A Szolgáltatót semminemű – sem anyagi-, sem jogi-, sem erkölcsi - felelősség nem terheli a Felhasználók egymás közötti adásvételi, illetve egyéb jogügyletei kapcsán, melyek az oldalon található marketingkommunikációs eszközök (ld. hirdetések) hatására, azok kapcsán jönnek létre.

A Szolgáltató semmilyen módon nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által az oldalon közzé tenni kívánt, vagy már elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon, vagy helyeken a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az oldalon elérhető tartalmat szükség esetén a Szolgáltató köteles archiválni.

A Felhasználó által közzétett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott, vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság bárminemű igényt támaszt, vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban.

Amennyiben az oldalon a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

A Szolgáltató jogosult bármely a Felhasználó által feltöltött tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató értelmezése szerint ellenkezik az oldal megfelelő – jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti - használatával vagy pl. rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

Tiltott termékek és szolgáltatások, egyéb tartalmi előírások

A Szolgáltató által működtetett oldalon nem található tiltott terméket tartalmazó hirdetés.

Személyes adatok védelme

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési Szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató csak azokat az információkat, adatokat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az oldal fejlesztéséről, a Szolgáltató bővülő és/vagy egyéb szolgáltatásairól, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

A Felhasználóról a Szolgáltató által nyilvántartott adatok, a Szolgáltató által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő esetleges konfliktusok kezelése, viták megoldása esetén. A regisztrálás alatt a Felhasználó átnézheti és megváltoztathatja az általa megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Szolgáltató az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a Szolgáltató köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

Reklamáció, kapcsolattartás

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az oldalon e célra szolgáló online felületen fogadja.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címére küldött e-mail útján válaszolja meg.

A Felhasználók panaszait, esetleges kérdéseit a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

Szolgáltatással, kapcsolatos panasszal, a Szolgáltatást érintő kérdésekben, a Felhasználó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság eljárását kezdeményezheti.

A szerződés megszűnése

A szerződés megszűnésének esetei:

A szerződő felek közös megegyezésével,

A szerződő felek bármelyikének jogszerű felmondásával,

A Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,

A Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

Rendes felmondással,

A Felhasználó a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani.

A felmondási határidő kezdőnapja a felmondásnak a Szolgáltatóhoz való megérkezését követő nap.

A Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási határidővel szintén bármikor jogosult felmondani.

A Szolgáltató és a Felhasználó is a szerződés felmondását írásban, vagy e-mailen, illetve az oldal e célra rendszeresített menüpontja használatával köteles megküldeni.

A Szolgáltató felmondását akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.

A szerződés Felhasználó részéről történő felmondása a Felhasználót nem mentesíti a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.

Rendkívüli felmondás

A Felhasználó és a Szolgáltató a másik szerződő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződés, amennyiben a másik szerződő fél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a szerződésszegését haladéktalanul nem orvosolja, vagy nem nyújt megfelelő kompenzációt. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás másik szerződő félhez való megérkezésének időpontjában szűnik meg.

Titoktartási kötelezettség

A szerződő felek által jelen ÁSZF értelmében egymás tudomására jutott, a másik szerződő fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a szerződő felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik szerződő fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a szerződő felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

A szerződő felek a jelen ÁSZF alapján közöttük létrejött jogviszony alapján tudomásukra jutott titkot kötelesek alkalmazottaikkal és más harmadik személyekkel is betartatni.

A titoktartási szabályok megsértése esetén a titoktartási kötelezettséget megsértő szerződő fél a titoktartás megsértésével a másik szerződő félnek és harmadik személynek okozott kárt köteles teljes körűen megtéríteni.

Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a szerződő felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a szerződő felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott szerződő felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A szerződő felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely szerződő fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

A szerződés felmondása előtt a szerződő felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.

A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

További információk

A Szolgáltatóval, illetőleg a Szolgáltatással kapcsolatban további információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékletét képező, a Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata tartalmaz.

Amennyiben az oldal bármelyik Felhasználója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Szolgáltató oldalán megjelenő információ sérti, úgy a hatályos jogszabályok értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek 2022.01.28. napjától hatályos verziója.

Lőkös Gáborné E.V. © Minden jog fenntartva!

Az interneteshirdeto.hu honlapon megjelenő képek és szöveges információk, az 1999. évi LXXVI. tv. alapján, szerzői jogi védelem alatt álló, önálló szellemi alkotások, melyek jogosulatlan felhasználása törvénybe ütközik, büntető és polgári jogi következményeket von maga után! A fent említett alkotások sokszorosításának, elektronikus ill. nyomtatott úton történő további feldolgozásának jogát kizárólagosan fenntartjuk!

ÓzWeb, 2019.